ANA SAYFA Montaj Referanslarımız Şirketimiz Ürünlerimiz Komponentler Teknik Bilgiler Servis Hizmetleri Kütüphane İletişim
    

CE İşareti

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Memnuniyet Anleti

Firmamızdan

Haberler

WEB SİTEMİZ

GÜNCELLENMİŞTİR
 
ARADIĞINIZ TÜM
 
BİLGİLERİ WEB
 
SİTEMİZDE
 
BULABİLİRSİNİZ.

İLGİNİZE ŞİMDİDEN

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Asansör


 
 
BASANİ ASANSÖR,
 
ihtiyacınıza uygun kabin ve iç tasarımı için sınırsız denebilecek imkânlar sağlar. Kabin ve kabin karkasları komponentlerimizi, sizin beğeni ve isteklerinize uygun olarak en kaliteli, sağlam ve güvenli olacak şekilde üretiyor ve siz değerli kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.
 
 
 
Fabrika, depo ya da otoparklarda kullanılmak üzere tesis ettiğimiz hidrolik ya da makinalı BASANİASANSÖR marka asansörlerimiz ağır ortam şartlarında başarıyla çalışır.
Tesis edildiği binanın en zor şartlarına göre tasarlanan yük asansörleri, 500 Kg’dan 10.000 Kg’a kadar çeşitli kapasitededir.
 
 
 
 
 
 BASANİ
 
ASANSÖR, çok çeşitli panoramik kabin dizaynları sunmaktadır. 
 
 

 

 

CE İŞARETİ NEDİR?

• Bugün hemen hemen kullanmakta olduğumuz birçok ürünün üstünde CE işaretini görmekteyiz. Bu işaretin anlamı nedir? Neyi ifade eder?
• Avrupa Konseyi bütün üyelerce uyulması zorunlu olan Direktifler yayınlamaktadır.
 
Üretilmekte olan birçok ürün için de direktifler bulunmaktadır.Bu direktiflerde, üretilen ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ...ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için uyulması gerekli temel şartlar anlatılmaktadır. 
• Herhangi bir ürün üzerine iliştirilen CE işareti,o ürünün ilgili Avrupa Konseyi Direktiflerine ve ilgili Avrupa 
• Standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretildiğini gösterir.Özellikle CE işaretinin haksız kullanımıyla ilgili birçok Avrupa Konseyi Direktiflerinde böyle bir durum karşısında izlenecek prosedür izah ...edilmektedir. 
• CE işaretini kısaca AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI olarak tanımlıyoruz.
• Günümüzde bu işaret İhracatta Pasaport tanımlamasıyla da ifade edilmektedir.
• Avrupa Birliği, Konsey Direktifleriyle beraber Birlik üyesi ülkelerde mal ve hizmetlerin dolaşımını düzenlemiştir.
• CE işaretinin ayni zamanda bir TEKNİK BARİYER taşıdığına dikkat edilmelidir.Bu teknik bariyer Harmonize EN standartlarıdır.
• CE işareti, üreticinin genelde beyanına bağlı olarak ürünün üzerine iliştirilir.Burada bu işaretin kullanımıyla ilgili bütün sorumluluk üreticiye aittir.CE işareti taşıyan herhangi bir üründe,üretici hiçbir şekilde ...sorumluluktan kaçamaz,sorumluluğunu başkalarına devredemez.
• O halde üreticilerin,ürettikleri ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için CE işaretinin doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır.

CE IŞARETIYLE ILGILI EN ÇOK SORULAN SORULAR

• Ce işareti nedir? Hangi kuruluşlar CE işareti vermek için yetkilidir? 
• Ce işaretinin endüstrimize ve diş ticaretimize olan etkileri nelerdir?
• Ürün sorumluluğu kimdedir?
• Yetkilendirilmiş kuruluş veya onaylanmiş kuruluşlarin CEişaretine rolleri nelerdir? Uygunluk değerlendirilmesini nasıl yürütürler?
• Üreticilerin,ab yeni yaklaşim direktiflerinde belirtilen zorunlu şartlara uygunluk yolunda izlemeleri gereken yol nedir?
• Standartlara uymak mecburimidir?
• Hangi ürünlerle ilgili olarak yeni yaklaşim direktifleri vardir?
• Yan sanayi üreticilerinin ce işareti konusunda yapmalari gerekenler nelerdir?
• Üretilen ürünlerin hangi yeni yaklaşim direktifi kapsaminda olduğu,ilgili harmonize standartlar ve bunlara uygunluğun nasil sağlanacaği konusunda en sağlikli ve güncel bilgiler nerden temin edilebilir?
• Ce işaretinin iso kalite güvence sistemleriyle ilişkisi nedir?
• Ce işaretiyle ilgili danişmanlik hizmetleri 

1-CE İŞARETİ NEDİR?HANGİ KURULUŞLAR CE İŞARETİ VERMEK İÇİN YETKİLİDİR? 

• Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ birçok ürün için sağlık,güvenlik,çevre-tüketiciyi koruma ve mümkün olduğu durumlarda evcil hayvanların korunması yönünde zorunlu şartları içermektedir.Söz konusu direktifler kapsamında birçok ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için CE işaretini taşıması mecburidir. 
• CE işareti başlangıçta Fransızca 'CONFORMITE EUROPEENNE' daha sonra da İngilizce 'CONFORMITY EUROPE' olarak kullanılmıştır.Biz Türkçe olarak CE işaretine 'AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI' diyoruz 
• CE işaretini taşımayan ürünler,AB'de pazarlanamaz ve hatta AB dışında üretilen ve CE işareti taşımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün değildir.Bu nedenle,CE işareti,AB dışında kalan ülkelerden ihraç edilen ürünler için pasaport görevi görmektedir. 
• CE işaretini veren yetkili bir kuruluş,ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ne de AB dışındaki ülkelerde yoktur.Ancak,bu kuruluşlar,Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtilen durumlarda,yüksek riskli ürünler için Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler. 

2-CE İŞARETİNİN ENDÜSTRİMİZE VE DIŞ TİCARETİMİZE OLAN ETKİLERİ NELERDİR? 

• CE işaretini,ürün grupları için değerlendirdiğimizde,bazı ürün grupları için işaretleme çalışmalarının kolay yöntemlerle olabileceği gibi,bazı ürün grupları için üçüncü kuruluşların devreye girmesi ve ürün testinin yapılması ve hatta çok riskli ürünler için kalite güvence sistemlerinin üreticilerce kullanılması gerekebilir. 
• Hızla küreselleşen ve ekonomik iş birliklerin ortaya çıktığı dünyamızda,üreticilerimiz tasarım,üretim ve servis anlayışlarını değiştirmek zorundadır.Bu değişimin sonuçlarını,iç pazarda yaşam standardının yükselmesi olarak görmek mümkündür. 
• Diğer tarafta, AB' ye aday üye konumundaki ülkemizde üreticilerin süratle CE işaretlemesi çalışmalarına hız vermesi,özellikle ürün tasarımlarını gözden geçirmesi ,ilgili Avrupa Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartlarına uygunluğun sağlanması için ürünlerde gerekli modifikasyonların yapılması gerekmektedir. 
• Ülkemizdeki üreticiler CE işaretlemesi çalışmalarıyla beraber,hem ürettikleri ürünlerini Avrupalı ürünler konumuna getirebilecekler ve hem de dış pazarda rekabet şansını kazanmış olacaklardır.Bu bakımdan CE işaretinin ülkemiz ekonomisine olan etkisi büyüktür. 

3-ÜRÜN SORUMLULUĞU KİMDEDİR? 

• Daha önceden,ürünlerle ilgili herhangi bir riskli durum oluştuğunda tüketici bunu ispatlamak zorundaydı.Ancak,Yeni Ürün Sorumluluğu Yasası'na göre,ilgili üründen dolayı bir kaza olursa veya AB ülkelerinden biri,ürünün,CE işaretinin gereklerine uymadığını,yani yeterince güvenli olmadığını iddia ederse üretici kendisinin bütün önlemleri aldığını ispatlamak zorundadır. 
• Yanlış veya eksik yapılan CE işaretlemesi çalışmalarının üreticilere büyük zararlar verebileceği unutulmamalıdır.Üretici, ürettiği üründen sorumludur. 

4-YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN CE İŞARETİNE ROLLERİ NELERDİR? 

• Avrupa Birliği üyesi ülkelerde,her üye devlet Yetkilendirilmiş veya Onaylanmış Kuruluşunu kendisi belirler.Yetkilendirilmiş Kuruluş veya Onaylanmış Kuruluşlar karşılıklı olarak birbirlerini tanırlar. 
• Avrupa Konseyi'nin yayınlamış olduğu direktiflerin bazılarında,CE işaretlemesi için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerekmektedir.Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerektiren bazı AB direktifleri:1-Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC),2-Gaz Yakan Aletler Direktifi,3-Makine Direktifi(EK-4),4-Basit Basınçlı Kaplar Direktifi 

5-ÜRETİCİLERİN,AB YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNDE BELİRTİLEN ZORUNLU ŞARTLARA UYGUNLUK YOLUNDA İZLEMELERİ GEREKEN YOL NEDİR? 

• CE işareti,sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında ürünler üzerinde kullanılabilir.Bu nedenle,ürünün teknik özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacağına yanlışsız karar verilmelidir.Ürün üzerinde yer alan CE işareti,ilgili bütün direktiflere uygunluğu gösterir. 
• Bir çok ürün,güvenlik açısından düşük riskli ürünler grubunda yer almaktadır.İlgili direktif ve Harmonize EN standartları doğru uygulanarak,üreticinin Uygunluk Beyanıyla ürünün üzerine CE işareti iliştirilebilir. 

6-STANDARTLARA UYMAK MECBURİ MİDİR? 

• CE işaretlemesi çalışmalarının özünde iyi mühendislik ilkeleri ve tasarım vardır.Standartların mecburiyeti konusunda değişik yorumlar yapılmaktadır.Yapılan bütün CE işaretlemesi çalışmalarında AB Konsey Direktifleri dikkate alındığından ve de ilgili Harmonize EN standartları uygulandığından bu standartlara uymak mecburi olmamakla beraber en sağlıklı yöntemdir. 
• Üreticinin ürettiği ürünü direktifler kapsamında incelemesi ve direktiflere bağlı olan EN standartlarını tespit etmesi gerekmektedir. 
• Bugün ülkemizde EN standartları ayni zamanda Türk Standardı( TS-EN) olarak da yayınlanmaktadır. 

7-HANGİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ VARDIR? 

• Hemen hemen birçok ürün için AB Konsey direktifi bulunmaktadır.Elektrikli aletler,gaz yakan aletler,basınçlı kaplar,oyuncaklar,inşaat malzemeleri,makineler,şahsi koruma teçhizatları,otomatik olmayan tartı aletleri,tıbbi aletler,sıcak su kazanları,sivil amaçlı patla yıcı maddeler,gezi yatları,asansörler,soğutma cihazları,basınçlı cihazlar,paketleme elemanları,gemi cihazları vb. 
• Halen yayın aşamasında olan birçok AB direktifi mevcuttur.AB'de yaşam seviyesindeki gelişmelere paralel olarak direktifler ve buna bağlı olarak EN standartları hazırlanmaktadır. 

8-YAN SANAYİ ÜRETİCİLERİNİN CE İŞARETİ KONUSUNDA YAPMALARI GEREKENLER NELERDİR? 

• CE işareti, nihai ürün üzerine iliştirilmektedir.Fakat nihai üründe kullanılan birçok bileşenler için de CE işareti zorunlu olabilir.Bu durumda Yan Sanayi üreticilerinin de ürettikleri ürünleri, Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartları kapsamında incelemesi ilgili direktif ve EN standartlarını uyguladıktan sonra Uygunluk beyanında bulunarak CE işaretini kullanması zorunludur. 
• Ürününde CE işaretli bileşen kullanan firmanın ürününün CE' li olacağı gibi bir düşünce yanlıştır.Yine de üreticiler ürününde kullandığı yan sanayi bileşenleri için CE uygunluk beyanı talep etmelidir. 

9-CE İŞARETLEMESİ ÇALIŞMALARINDA EN SAĞLIKLI VE GÜNCEL BİLGİLER NASIL VE NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR?
 

• CE işaretlemesi çalışmalarında literatür bilgileri yanında uygulama çok önemlidir.Uygulamanın doğru olabilmesi için ilgili Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartlarının iyice anlaşılması gerekmektedir. 
• Firmamız CE işaretlemesi ve Makine Tasarımı konusunda 1994 yılından beridir ülkemizde faaliyet göstermektedir.En sağlıklı ve güncel bilgileri,uygulamaları firmamızdan isteyebilirsiniz.Konuyla ilgili Web-sitemizden de istifade edebilirsiniz. 

10-CE İŞARETİNİN ISO KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR? 

• CE işaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle olan ilişkisi sürekli sorulan sorulardan bir tanesidir. 
• CE işaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur.CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktiflerine,Avrupa Standartlarına(EN) uygun olarak tasarlanıp,üretildiğini simgeler.ISO 9000 serisi ise bir Kalite Güvence Sistemini temsil eder. 
• Modüler sistemde,modülleri incelediğimizde bazı ürün grupları için ISO9000 Kalite sisteminin şart olduğunu görmekteyiz 

 

 | Memnuniyet Anleti

Firmamızdan

Haberler

WEB SİTEMİZ

GÜNCELLENMİŞTİR
 
ARADIĞINIZ TÜM
 
BİLGİLERİ WEB
 
SİTEMİZDE
 
BULABİLİRSİNİZ.

İLGİNİZE ŞİMDİDEN

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Asansör


 
 
BASANİ ASANSÖR,
 
ihtiyacınıza uygun kabin ve iç tasarımı için sınırsız denebilecek imkânlar sağlar. Kabin ve kabin karkasları komponentlerimizi, sizin beğeni ve isteklerinize uygun olarak en kaliteli, sağlam ve güvenli olacak şekilde üretiyor ve siz değerli kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.
 
 
 
Fabrika, depo ya da otoparklarda kullanılmak üzere tesis ettiğimiz hidrolik ya da makinalı BASANİASANSÖR marka asansörlerimiz ağır ortam şartlarında başarıyla çalışır.
Tesis edildiği binanın en zor şartlarına göre tasarlanan yük asansörleri, 500 Kg’dan 10.000 Kg’a kadar çeşitli kapasitededir.
 
 
Asansörler 
 
 
 
 
 BASANİ
 
ASANSÖR, çok çeşitli panoramik kabin dizaynları sunmaktadır. 
 
 

 

 
 
.
Bize Yazin
Adiniz*
Email Adresiniz*
Telefon Numaraniz*
Baslik*
Mesajiniz*
uc arti iki kac eder. Rakamla Yaziniz*


.

Sitemizi bugün 49 kullanici ziyaret etmistir.